Dochody z tytułu podatku VAT do budżetu państwa polskiego stanowią główne źródło dochodów budżetu państwa. Jednocześnie straty Skarbu Państwa związane z wyłudzeniami VAT wynoszą kilkadziesiąt miliardów zł rocznie. Zapewnienie wielkości i stabilności wpływów z tytułu tego podatku stało się priorytetem polskiego rządu w ostatnich latach, stawiając Polskę wśród liderów uszczelniania systemu. Rosnąca formalizacja podatku VAT, cyfryzacja rozliczeń oraz szybkość zmian regulacyjnych stawiają szereg wyzwań dla przedsiębiorców.

Oferujemy kompleksowe usługi podatkowego związane z podatkiem VAT. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa, nasze usługi mogą obejmować bieżące doradztwo podatkowego (tzw. Hotline), przeglądy prawidłowości rozliczeń podatkowych lub przygotowanie rozliczeń (VAT Compliance).

Poniżej wskazane zostały przykładowe obszary naszych usług.

Różnorodne modele biznesowe często przysparzają wielu problemów podatnikom i organom podatkowym, co znajduje odzwierciedlenie w dużej liczbie orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE). Podatek VAT jest neutralny; jeżeli jednak odliczenie podatku VAT bądź stosowanie stawki 0% w danym modelu biznesowym zostanie zakwestionowane przez organ podatkowy, podatnik zostanie zobowiązany do zwrotu/dopłaty podatku. W takich przypadkach podatnik może odzyskać podatek uiszczony do urzędu od swojego kontrahenta jedynie w nielicznych przypadkach.

W przypadku transakcji rozciągających się na dłuższe okresy, wysokość dodatkowego obciążenia podatkowego w przypadku zakwestionowania przez urząd skarbowy rozliczeń podatkowych podatnika może być znaczna. Dlatego wskazane jest, aby modele biznesowe, których skutki w VAT nie są w pełni jednoznaczne, zostały poddane szczegółowej analizie podatkowej.

Niektóre transakcje są na tyle skomplikowane, że pomimo głębszej analizy nie można ich jednoznacznie ocenić dla celów podatku VAT. Zdarzają się także przypadki, gdy z interpretacji podatkowych lub orzecznictwa wyłaniają się rozbieżne linie interpretacyjne.

Zdarzają się również sytuacje, które można co prawda jednoznacznie ocenić podatkowo, jednak Klienci, ze względu na skalę planowanych transakcji, wymagają dodatkowej pewności, że ujęcie podatkowe nie będzie w przyszłości kwestionowane przez urząd skarbowy (np. ze względu na przyszłe zmiany w orzecznictwie). We wszystkich tych sytuacjach rekomendujemy naszym Klientom wystąpienie o wiążącą interpretację prawa podatkowego.

Mało który temat na obszarze podatku VAT wywołuje tyle kontrowersji, co koncepcja stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (‘fixed establishment’; dalej: ‘SMPDG’). Zagadnienie to było przedmiotem licznych orzeczeń TSUE i wielu orzeczeń krajowych sądów administracyjnych.

Chociaż podatek VAT jest zharmonizowany w całej Europie, krajowe organy podatkowe mają tendencję do interpretowania terminu SMPDG tak szeroko, jak to możliwe, w celu maksymalizacji własnych dochodów podatkowych. Istnieje tendencja do rozumienia pojęcia zakładu w coraz bardziej abstrakcyjny sposób. Zdaniem organów podatkowych, do ukonstytuowania się SMPDG często nie jest niezbędna działalność samego podatnika – wystarczy działalność spółek zależnych bądź nawet niezależnych kontrahentów o odpowiednim charakterze.

Dlatego też w większości sytuacji, w których mają być świadczone usługi transgraniczne, wskazana jest szczegółowa weryfikacja skutków w podatku VAT w państwie rezydencji usługodawcy oraz usługobiorcy, a także, w razie potrzeby, potwierdzenie tych skutków podatkowych przez lokalne władze podatkowe.

Jak możemy pomóc?

Naszym klientom oferujemy kompleksową analizę planowanego modelu biznesowego pod kątem ryzyka powstania SMPDG.

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorcy nieraz ponoszą wydatki za granicą, dokumentowane fakturami z zagranicznym podatkiem VAT. Aby odzyskać podatek VAT zagranicą, należy złożyć wniosek o zwrot VAT (VAT-REF) za pośrednictwem polskiego Urzędu Skarbowego. Taka sama możliwość dotyczy przedsiębiorców, którzy dokonali importu towarów na terenie innego państwa Unii Europejskiej – również w takiej sytuacji VAT zapłacony przy imporcie można odzyskać za pomocą procedury VAT-REF.

W ramach naszych usług:

  • Weryfikujemy, czy zostały spełnione warunki do złożenia wniosku o zwrot VAT w procedurze VAT-REF.
  • Przygotowujemy i składamy wnioski o zwrot VAT w procedurze VAT-REF.
  • Reprezentujemy klientów w kontaktach z urzędami skarbowymi państw, do których kierowany jest wniosek. Przygotowujemy odpowiedzi na zapytania organów i przedkładamy żądane dokumenty.

Wspieramy klientów w zagadnieniach związanych z obrotem międzynarodowym, dotyczących między m.in.:

  • Prawidłowości dokumentowania i rozliczania transakcji WDT i eksportu
  • Transakcji łańcuchowych, tansakcji trójstronnych i zastosowaniaprocedury uproszczonej
  • Istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (fixed establishment) na terenie Polski
  • Ustalenia miejsca świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz kontrahentów zagranicznych

W ramach naszych usług oferujemy:

  • Ocenę i doradztwo w zakresie skutków transakcji międzynarodowych w VAT
  • Weryfikację gromadzonej dokumentacji lub wsparcie przy wdrożeniu procesów zbierania stosownej dokumentacji
  • Wsparcie w przypadku prowadzenia czynności kontrolnych przez organ podatkowy, jak również na etapie sporu przed sądami administracyjnymi.

Wyślij wiadomość

Kontakt

Magda Olszewska

MAGDA OLSZEWSKA

Doradca podatkowy
Założycielka & Właścicielka

Więcej na temat # VAT