Start > Blog > Raport z transakcji VAT na Amazon a stawka 0% dla WDT

Precedensowy wyrok WSA w sprawie naszego klienta: Raport z transakcji VAT na Amazona umożliwia zastosowanie stawki 0% dla WDT

Magda Olszewska

Stan: 01.05.2022
Magda Olszewska

Wyrokiem z dn. 10 marca 2022 r. WSA w Warszawie uchylił decyzję organu i uznał, że raport z transakcji VAT Amazona należy traktować jako dokument uprawniający do zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (sygn. III SA/Wa 1806/21).

Przedsiębiorcę w sprawie reprezentowała dor. pod. Magda Olszewska.

Istota sporu

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, dokonującego sprzedaży poprzez platformę Amazon przy użyciu opcji FBA (Fulfillment by Amazon). Organ, w ramach prowadzonej kontroli podatkowej, zakwestionował prawo do zastosowania stawki 0% dla przesunięć towarów własnych dokonywanych przez Amazon z polskich magazynów do magazynów w innych krajach UE. Zdaniem organu, przedłożone przez stronę raporty z transakcji VAT Amazona w formacie Excel nie stanowiły wystarczających dowodów uprawniających do zastosowania stawki 0% dla WDT.

Organ wydał decyzję, w której przekwalifikował obroty ujęte w deklaracjach VAT jako opodatkowane stawką 0% WDT na transakcje podlegające opodatkowaniu stawką 23%.

Decyzję organu przedsiębiorca zaskarżył do WSA.

WSA staje po stronie przedsiębiorcy

WSA uchylił decyzję organu, kwestionującą prawo do zastosowania stawki 0% dla przesunięć towarów własnych. Zdaniem WSA, Amazon jest podmiotem odpowiedzialny za transport towarów przedsiębiorcy, a generowane przez Amazon zestawienia należy traktować jako „specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku”, o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. WSA wskazał, że nie można racjonalnie wymagać, aby przedsiębiorca okazał CMR, wydrukowany i zawierający podpisy i pieczęcie zarządców magazynów w Polce i przyjęcia do magazynu Amazon w innym kraju. WSA wskazał na konieczność uwzględnienia specyfiki światowego e-handlu przy wykorzystaniu zautomatyzowanych magazynów przy ocenie dowodów dla zastosowania stawki 0%.

Organ ma co prawda prawo podnosić wątpliwości co do treści raportów Amazon. Jednakże w takiej sytuacji organ winien jest, zdaniem WSA, stosować te same reguły dowodowe, które stosuje się do innych listów przewozowych, tj. wystąpić do Amazon jako przewoźnika o wyjaśnienie wątpliwości.

Konkludując, WSA uznał, że organ naruszył zasadę prawdy obiektywnej oraz zasadę zaufania i uchylił decyzję organu.

Konsekwencje dla sprzedawców na Amazonie

Sprzedawcy Amazona, którzy decydują się na sprzedaż z użyciem opcji FBA, przekazują Amazonowi możliwość transportowania towarów należących do przedsiębiorcy między magazynami Amazona położonymi w różnych krajach UE. Amazon, zgodnie z własnym algorytmem uwzględniającym zmienne zapotrzebowania na dany produkt w różnych częściach Europy, rozmieszcza towary w swoim magazynach w różnych państwach UE.

Wszelkie przemieszczenia towarów między magazynami położonymi w różnych państwach UE stanowią zdarzenia podlegające VAT. Są to tzw. przemieszczenia w ramach własnego przedsiębiorstwa, opodatkowane jako WDT w kraju wysyłki oraz WNT w kraju przeznaczenia.

WDT z Polski podlega opodatkowaniu stawką 0% pod warunkiem, że spełnione są wszystkie warunki, o których mowa w art. 42 ustawy o VAT. Jednym z takich warunków jest obowiązek posiadania dowodów, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium innego państwa UE (art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT).

W praktyce handlowej takimi dowodami są zazwyczaj listy przewozowe, w szczególności listy CMR. Jednakże sprzedawcy Amazona takimi dokumentami nie dysponują. Amazon udostępnia sprzedawcom zarejestrowanym na swojej platformie jedynie automatycznie wygenerowane zestawienia wszystkich dokonanych przesunięć w formacie .csv bądź .txt, tzw. raporty z transakcji VAT Amazona.

Z naszej praktyki doradczej wynika, że organy, dokonując kontroli podatkowych u przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przez Amazon z użyciem opcji FBA,często nie akceptują przedkładanych raportów z transakcji VAT Amazona jako dowodów uprawniających do zastosowania stawki 0% dla WDT. Takie stanowisko organów podatkowych stwarza olbrzymie ryzyka podatkowe dla sprzedawców Amazona dokonujących sprzedaży w systemie FBA, zwłaszcza, że wartości przemieszczeń dokonywanych przez Amazon częstokroć są znaczne.

Omawiany wyrok stanowi bardzo dobrą wiadomość dla sprzedawców Amazona. Oznacza on, że praktyka organów podatkowych podważania możliwości udokumentowania stosowania stawki 0% przy pomocy raportów VAT Amazona, jest niezgodna z prawem. W przypadku sporu z organem podatkowym istnieje duża szansa na uzyskanie pozytywnego dla podatnika rozstrzygnięcia przed sądami administracyjnymi.

Jak możemy pomóc?

Reprezentujemy naszych klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach administracyjnosądowych . Jeśli również Państwo mają problem z Urzędem Skarbowym w związku z kwestionowaniem możliwości zastosowania stawki 0% na podstawie raportów z transakcji VAT na Amazon, jesteśmy gotowi Państwa wesprzeć w sporze z organem podatkowym.
Nazywam się Magda Olszewska. Jestem doradcą podatkowym, założycielką oraz właścicielką kancelarii Olszewska Tax Consulting. Regularnie piszę artykuły na nasz blog, w których poruszam tematy z naszej podatkowej praktyki.

Jeśli mają Państwo pytania bądź chcieliby Państwo skorzystać z indywidualnego doradztwa, zapraszam do kontaktu

Poprzedni artykuł:
🡨 TSUE: Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Weitere Beiträge