Start > Blog > VAT w sprzedaży online przez Amazon

VAT w sprzedaży online przez Amazon

Magda Olszewska

Stan: 21.10.2022
Magda Olszewska

Sprzedaż online przeżywa rozkwit – do czego w niemałym stopniu przyczyniła się w panująca w ostatnich latach pandemia Covid. Najpopularniejszą platformą sprzedażową w Europie Zachodniej pozostaje Amazon, na którym coraz częściej polscy przedsiębiorcy podejmują sprzedaż internetową swoich produktów na rzecz klientów przede wszystkim z Europy Zachodniej. Źródłem najczęstszych problemów przedsiębiorców w sprzedaży online na zagraniczne rynki stanowi podatek VAT. W niniejszym artykule omówione zostaną skutki podatkowe w VAT związane ze stosowanie różnych modeli sprzedażowych Amazona.

SPIS TREŚCI

 1. Modele sprzedażowe
  1. Wysyłka towarów przez sprzedawcę (FBM)
  2. Wysyłka towarów przez Amazon (FBA)
 2. Konsekwencje w podatku VAT
  1. Wysyłka towarów przez sprzedawcę (FBM)
  2. Wysyłka towarów przez Amazon (FBA)
 3. Wskazówki praktyczne
 4. Podsumowanie

I. Modele sprzedażowe

Amazon oferuje zasadniczo dwa odmienne modele sprzedaży online:

 • Wysyłka towarów przez sprzedawcę, tzw. Fulfilment by Merchant (FBM)
 • Wysyłka towarów przez Amazon, tzw. Fulfiment by Amazon (FBA) - w ramach modelu FBA najczęściej wybieraną opcję jest model wysyłki towarów przez Amazon z magazynów zlokalizowanych w różnych państw europejskich, tzw. Pan-EU-FBA

A. Wysyłka towarów przez sprzedawcę (Fulfilment by Merchant)

W tym modelu przedsiębiorca wysyła towary na rzecz klientów samodzielnie. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za całkowitą obsługę wysyłek i zwrotów we własnym zakresie.

Model ten jest określany jako MFN (Merchant Fulfilled Network) bądź FBM (Fulfilment by Merchant).

B. Wysyłka towarów przez Amazon (Fulfillment by Amazon)

W tym modelu, określanym jako FBA (Fulfillment by Amazon), to Amazon wysyła towary do klientów. W tym celu przedsiębiorca dostarcza towary do magazynu wskazanego przez Amazon – w przypadku polskich przedsiębiorców jest to najczęściej niemiecki magazyn. Amazon jest odpowiedzialny za dalszą logistykę. Oprócz obsługi samego procesu wysyłek, Amazon jest również odpowiedzialny za obsługę zwrotów.

Sprzedaż w systemie FBA może przebiegać w kilku wariantach. W niniejszym artykule zostanie omówiony najczęściej stosowany przez polskich przedsiębiorców wariant Pan-European (w skrócie Pan-EU). W ramach tego wariantu Amazon oferuje możliwość składowania towaru w kilku państwach europejskich. Przedsiębiorca, który dokona wyboru wariantu Pan-EU, przekazuje Amazonowi możliwość dokonywania przemieszczeń towarów Amazona pomiędzy magazynami w wybranych państwach UE. Warto podkreślić, że Amazon przemieszcza towary pomiędzy centrami logistycznymi rozmieszczonymi w wybranych przez przedsiębiorcę państwach EU według własnego algorytmu, a przedsiębiorcy nie mają wpływu na dokonywane przemieszczenia.

Towary, po nabyciu ich na aukcji przez klienta, zostają wysłane z magazynu w państwie UE, w którym Amazon ulokował dany towar. Towar może być wysłany do klienta w tym samym państwie UE, w którym znajduje się magazyn wysyłki, bądź też do klienta w innym państwie UE.

Państwa, w których towary mogą być składowane, to:

 • Polska
 • Niemcy
 • Czechy
 • Włochy
 • Francja
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Niderlandy

Jeszcze do 31 grudnia 2020 r. do grupy państw należących do programu Pan-EU należała Wielka Brytania. W związku z Brexitem, Amazon wycofał Wielką Brytanię z państw objętych tych programem.

Warto zauważyć, że do 2021 r. wybór opcji Pan-EU oznaczał przekazanie Amazonowi upoważnienia do magazynowania towarów przedsiębiorcy we wszystkich krajach objętych programem Pan-EU. Od lata 2021 r. Amazon umożliwił przedsiębiorcom dokonywanie wyboru krajów, w których mogą być składowane ich towary. Oznacza to, że przedsiębiorcy korzystający z opcji Pan-EU mogą aktywować opcję składowania w jednym, kilku, bądź wszystkich państwach europejskich. Jak wyjaśnimy w dalszej części artykułu, zmiana ta umożliwia przedsiębiorcom korzystającym z Pan-EU istotnie zmniejszyć zakres ciążących na nich obowiązków podatkowych.

II. Konsekwencje w podatku VAT

W kolejnych podrozdziałach zostaną omówione konsekwencje podatkowe w VAT dla poszczególnych modeli sprzedaży przez Amazon.

A. Wysyłka towarów przez sprzedawcę (Fulfilment by Merchant)

W przypadku sprzedaży w trybie FBM trzeba rozważyć konsekwencje podatkowe w zależności od tego, dokąd jest wysyłany towar. Możliwe są następujące opcje:

 • Wysyłka z Polski do klienta w Polsce.
 • Wysyłka z Polski do klienta z innego państwa UE.
 • Wysyłka z Polski do klienta spoza UE.

Ponadto trzeba rozróżnić pomiędzy sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności (B2C), a sprzedażą na rzecz przedsiębiorców (B2B).

W konsekwencji, można rozróżnić następujące warianty, różniące się zasadami opodatkowania w VAT:

 • Wariant I: Wysyłka z Polski do klienta w Polsce – B2B oraz B2C
 • Wariant II: Wysyłka z Polski do klienta prywatnego z innego państwa UE – B2C
 • Wariant III: Wysyłka z Polski do klienta biznesowego z innego państwa UE – B2B
 • Wariant IV: Wysyłka z Polski do klienta spoza UE - B2B oraz B2C
Wariant I: Wysyłka z Polski do klienta w Polsce – B2B oraz B2C

Dostawa ta podlega opodatkowaniu w Polsce. Należy zastosować właściwą stawkę VAT wynikającą z polskich przepisów oraz wystawić polską fakturę VAT.

Przykład: :
Piotr Malinowski sprzedaje narzędzia ogrodnicze do klientów w Polsce – zarówno prywatnych jak i biznesowych. Towar wysyła ze swojego magazynu w Koninie.

Rozwiązanie: Dostawa podlega opodatkowaniu w Polsce stawką 23%.

Wariant II: Wysyłka z Polski do klienta z innego państwa UE – B2C

W przypadku dostawy dokonywanej z Polski do klienta prywatnego w innym państwie UE powstaje pytanie, w którym państwie dostawa podlega opodatkowaniu: w Polsce czy też w państwie UE dostarczenia.

W okresie do 30 czerwca 2021 r. w całej Europie obowiązywała zasada, zgodnie z którą sprzedaż wysyłkowa do klientów prywatnych z innych państw UE podlegała opodatkowaniu w państwie wysyłki do momentu przekroczenia progu sprzedaży wysyłkowej określonego dla danego państwa przeznaczenia (pomiędzy 35.000 EUR a 100.000 EUR). Dopiero po przekroczeniu progu właściwego dla danego państwa przeznaczenia, sprzedaż wysyłkowa do danego państwa zaczynała podlegać opodatkowaniu w państwie przeznaczenia. Przekroczenie progu sprzedaży wysyłkowej dla danego państwa powodowało konieczność rejestracji do VAT w danym państwie i rozliczania VAT od sprzedaży dokonywanej do tego państwa.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

Z dniem 1 lipca 2021 r. w całej Europie zostały zniesione indywidualne progi sprzedaży wysyłkowej, a na ich miejsce został wprowadzony jednolity w całej Europie próg o wartości 10.000 EUR. Próg ten odnosi się do wszystkich transakcji realizowanych na rzecz klientów prywatnych zlokalizowanych w innych państwach UE niż państwo UE wysyłki (według nowej terminologii: wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość tzw. WSTO). Do momentu przekroczenia tego progu, WSTO jest rozliczana w państwie wysyłki, natomiast po jego przekroczeniu w kraju dostarczenia towarów. Oznacza to, że przedsiębiorca, który przekroczy europejski próg 10.000 EUR, każdą kolejną transakcję musi rozliczyć w państwie do którego został wysłany towar zamówiony przez prywatnego klienta.

Likwidacja indywidualnych progów sprzedaży wysyłkowej oraz wprowadzenie jednego, europejskiego progu dla WSTO o wartości znacznie niższej niż wcześniej obowiązujące w poszczególnych państwach UE, oznacza nałożenie na przedsiębiorców e-commerce nowych obowiązków podatkowych: obowiązek rejestracji do VAT w państwach dostarczenia powstaje znacznie wcześniej niż w okresie obowiązywania poprzednich przepisów. Z tego celu, w celu uproszczenia rozliczeń sprzedaży WSTO, Unia Europejska wprowadziła tzw. procedurę OSS, umożliwiającą rozliczenie internetowej sprzedaży do innych krajów UE w państwie siedziby.

Procedura OSS

Przedsiębiorcy, którzy zarejestrują się do procedury OSS, rozliczają VAT od całej sprzedaży WSTO w ramach odrębnej deklaracji składanej w państwie siedziby. W takiej sytuacji nie powstaje obowiązek rejestracji do VAT w państwach przeznaczenia w celu rozliczenia WSTO (aczkolwiek przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do rejestracji z innych względów, o czym w dalszej części artykułu). W ramach składanej deklaracji OSS przedsiębiorcy deklarują, jaka część sprzedaży przypada na które państwo UE. Podatek VAT płacony jest przez przedsiębiorcę do Urzędu Skarbowego w państwie, w którym jest zarejestrowany do OSS, i dopiero to państwo przekazuje innym państwom UE przypadające na nie kwoty VAT. Procedura OSS oznacza zatem istotną redukcję obowiązków administracyjnych przedsiębiorców e-commerce związanych z obowiązkiem rejestracji do VAT w krajach przeznaczenia. W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż na rynkach europejskich w trybie FBM, może to oznaczać, że nie powstanie obowiązek rejestracji do VAT w innych państwach EU w ogóle.

Przykład: :
Piotr Malinowski sprzedał w roku 2022 r. narzędzia ogrodnicze do klientów prywatnych w Niemczech w kwocie 6.000 EUR oraz we Francji w kwocie 2.000 EUR. Towar wysłał ze swojego magazynu w Koninie.

Rozwiązanie: Sprzedaż do klientów polskich podlega opodatkowaniu w Polsce stawką 23% i ujęciu w polskiej deklaracji VAT. Sprzedaż do klientów niemieckich podlega opodatkowaniu w Niemczech stawką 19% i ujęciu w polskiej deklaracji OSS jako sprzedaż niemiecka.

Potwierdzenia dostarczenia

Należy zaznaczyć, że warunkiem uznania danej wysyłki za WSTO jest posiadanie przez przedsiębiorcę w swojej dokumentacji dowodów, że towary zostały dostarczone do nabywcy na terytorium państwa UE zakończenia wysyłki. Jeśli przedsiębiorca nie będzie dysponował taką dokumentacją, wysyłki zostaną uznane za dostawy krajowe, podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce.

W praktyce takimi dowodami mogą być wydruki ze śledzenia przesyłek bądź inne tego typu potwierdzenia firm kurierskich. Należy jednak pamiętać, że firmy logistyczne udostępniają możliwość robienia tego typu wydruków zazwyczaj przez określony czas po dokonaniu dostawy (zazwyczaj do 2 lat), natomiast kontrole podatkowe zazwyczaj są wszczynane po około 4 latach. Warto zatem, aby przedsiębiorcy zadbali o wprowadzenie systemu umożliwiający automatyczne zbieranie i archiwizowanie trakingów tak, aby w przypadku kontroli uniknąć ryzyka przekwalifikowania przez organ WSTO zgłoszonej do opodatkowania w państwie dostarczenia, na sprzedaż krajową opodatkowaną w Polsce.

Wariant III: Wysyłka z Polski do klienta z innego państwa UE – B2B

Sprzedaż realizowana z Polski do klienta biznesowego w innym państwie UE stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę unijną, tzn. WDT.

WDT podlega opodatkowaniu stawką 0%, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • Zarówno sprzedawca, jak i nabywca posiadają ważne numery VAT UE nadane im przez odpowiednio państwo wysyłki państwo dostarczenia.
 • Sprzedawca posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z kraju i dostarczone do klienta.
 • Sprzedawca wykaże WDT w składanej informacji podsumowującej w sposób prawidłowy.

Jeżeli warunki do zastosowania stawki 0% są spełnione, należy wystawić fakturę:

 • zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi
 • bez wykazywania VAT
 • z dopiskiem wskazującym, że obowiązek rozliczenia VAT przechodzi na nabywcę
 • ze wskazaniem numeru VAT UE nabywcy nadanym mu w państwie przeznaczenia/li>

Przykład: :
Piotr Malinowski sprzedał narzędzia ogrodnicze do klienta biznesowego w Berlinie. Towar wysłał ze swojego magazynu w Koninie do klienta w Berlinie.

Rozwiązanie: Dostawa podlega opodatkowaniu w Polsce jako WDT stawką 0%. Niemiecki przedsiębiorca powinien opodatkować dostawę w Niemczech na zasadzie reverse charge.

Wariant IV: Wysyłka z Polski do klienta spoza UE - B2B oraz B2C

Sprzedaż realizowana z Polski do klientów spoza Unii Europejskich stanowi eksport dla celów VAT, zarówno w przypadku sprzedaży na rzecz klientów biznesowych jak i indywidualnych.

Eksport podlega opodatkowaniu stawką 0%, pod warunkiem, że przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

Przykład: :
Piotr Malinowski sprzedaje narzędzia ogrodnicze do klientów w Chinach – zarówno prywatnych jak i biznesowych. Towar wysyła ze swojego magazynu w Koninie.

Rozwiązanie: Dostawa podlega opodatkowaniu w Polsce stawką 0% jako eksport (pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających wywóz).

B. Wysyłka towarów przez Amazon (Fulfilment by Amazon)

W przypadku sprzedaży w trybie FBA, Amazon może przemieszczać towary pomiędzy magazynami w wybranych państwach UE, a wysyłka do klienta ostatecznego może zostać dokonana z magazynu położonego w innym niż Polska państwie UE.

Oprócz zatem omówionych wyżej przy modelu FBM wariantów, trzeba rozważyć konsekwencje podatkowe sprzedaży towarów do klientów z magazynów położonych w innych niż Polska państwach UE. W niniejszym artykule pominęliśmy konsekwencje związane z przemieszczeniami towarów pomiędzy magazynami Amazona położonymi w różnych państwach UE, którym poświęcimy odrębny wpis.

Jeśli towar wysyłany jest z terenu Polski, konsekwencje podatkowe są identyczne jak omówione wyżej przy opisie modelu FBM. Ponadto mogą wystąpić następujące warianty, w zależności od tego dokąd jest wysyłany towar i kto jest odbiorcą (osoba prywatna/ przedsiębiorca):

 • Wariant I: Wysyłka do klienta w tym samym państwie UE, w którym znajduje się magazyn wysyłki – B2B oraz B2C
 • Wariant II: Wysyłka do klienta z państwa UE innego aniżeli to, w którym znajduje się magazyn wysyłki – B2C
 • Wariant III: Wysyłka do klienta z państwa UE innego aniżeli to, w którym znajduje się magazyn wysyłki – B2B
 • Wariant IV: Wysyłka do klienta spoza UE - B2B oraz B2C
Wariant I: Wysyłka do klienta w tym samym państwie UE, w którym znajduje się magazyn wysyłki – B2B oraz B2C

Dostawa ta podlega opodatkowaniu w państwie UE, w którym jest wykonywana. Należy zastosować stawkę VAT obowiązującą w danym państwie UE oraz wystawić fakturę zgodnie z obowiązującymi w tym państwie zasadami. Warto podkreślić, że te dostawy nie są rozliczane w deklaracjach OSS, ale w deklaracjach VAT składanych bezpośrednio do danego państwa UE.

Przykład: :
Amazon wysłał narzędzia ogrodnicze polskiego przedsiębiorcy Piotra Malinowskiego ze swojego magazynu w Bochum (Niemcy) do klienta w Berlinie (osoby prywatnej bądź przedsiębiorcy).

Rozwiązanie: Dostawa podlega opodatkowaniu w Niemczech stawką 19%. Piotr Malinowski powinien wystawić niemiecką fakturę VAT i ująć tę dostawę w niemieckiej deklaracji VAT.

Jak wskazuje powyższy przykład, przedsiębiorca, decydując się na umożliwienie Amazonowi magazynowania towaru w danym państwie UE, musi liczyć się z tym, że część sprzedaży online będzie dokonywana z magazynów zlokalizowanych w danym państwie UE do klientów z danego państwa UE. W celu rozliczenia takiej sprzedaży, przedsiębiorca powinien posiadać aktywną rejestrację VAT w danym państwie oraz powinien wypełniać obowiązki związane ze składaniem deklaracji VAT w tym państwie. Przed aktywowaniem opcji magazynowania w danym państwie UE, należy zatem zadbać w pierwszej kolejności o rejestrację do VAT w danym państwie UE, jak również zapewnić, że lokalne deklaracje VAT będą przygotowywane i składane w imieniu przedsiębiorcy.

Jak wskazywaliśmy na początku, do 2021 r. Amazon nie dawał przedsiębiorcom sprzedającym online w modelu Pan-EU wyboru w zakresie państw UE, w których towary mogły być składowane. Przedsiębiorcy musieli zatem od momentu aktywowania programu posiadać aktywne rejestracje VAT we wszystkich państwach nim objętym. Zmiana, wprowadzona przez Amazon w 2021 r., umożliwiająca przedsiębiorcom wybór państw UE, w których ich towary mogą być składowane, jest z pewnością znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców.

Wariant II: Wysyłka do klienta z państwa UE innego aniżeli to, w którym znajduje się magazyn wysyłki – B2C

W przypadku dostawy dokonywanej z magazynu Amazona do klienta prywatnego w państwie UE innym, aniżeli to w którym znajduje się magazyn wysyłki, znajdą zastosowanie przepisy obowiązujące od 1 lipca 2021 r. wprowadzające nowy europejski próg sprzedaży WSTO oraz procedurę OSS, przedstawione szerzej przy omawianiu wariantu II modelu FBM.

Przedsiębiorca, do momentu przekroczenia progu dla sprzedaży WSTO 10.000 EUR, jest obowiązany rozliczać VAT w państwie wysyłki, natomiast po jego przekroczeniu w kraju dostarczenia towarów. Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z rozliczenia w ramach procedury OSS, w ramach której sprzedaż WSTO jest rozliczana zawsze przez OSS w kraju siedziby, niezależnie od tego, z którego państwa UE do którego państwa UE sprzedaż jest dokonywana.

Przykład: :
Amazon wysłał narzędzia ogrodnicze polskiego przedsiębiorcy Piotra Malinowskiego ze swojego magazynu w Bochum (Niemcy) do klienta prywatnego w Paryżu. Piotr Malinowski korzysta z rozliczenia w procedurze OSS.

Rozwiązanie: Dostawa podlega opodatkowaniu francuską stawką 20%. Piotr Malinowski powinien wystawić francuską fakturę VAT i ująć tę dostawę w deklaracji OSS, składanej w Polsce.

Należy tutaj podkreślić, że dostawy na rzecz osób fizycznych dokonywane do tego samego państwa UE mogą podlegać ujęciu bądź w deklaracji VAT składanej lokalnie w danym państwie, jeśli są wysyłane z magazynu Amazona zlokalizowanego w tym samym państwie (wariant I), bądź w zbiorczej deklaracji VAT składanej w państwie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę, jeśli są wysyłane z magazynu Amazona zlokalizowanego w innym państwie niż państwo dostarczenia (wariant II). Staranne odróżnienie obu typów transakcji jest kluczowe dla prawidłowego ujęcia sprzedaży w rozliczeniach VAT.

Wariant III: Wysyłka do klienta z innego państwa UE – B2B

Sprzedaż realizowana z jednego państwa UE do klienta biznesowego zlokalizowanego w innym państwie UE stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę unijną (WDT) i podlega ujęciu w państwie wysyłki– w zależności od przyjętych w tym państwie uregulowań - bądź jako sprzedaż zwolniona bądź opodatkowana stawką 0%.

W ramach omawiania wariantu III modelu FMB omówiliśmy warunki stosowania stawki 0% dla WDT w Polsce. W przypadku dokonywania WDT z innych państw UE, należy stosować regulacje obowiązujące w danym państwie UE (które co do zasady nie powinny istotnie odbiegać od przyjętych w Polsce ze względu na harmonizację podatku VAT).

Wariant IV: Wysyłka do klienta spoza UE - B2B oraz B2C

Sprzedaż realizowana z jednego państwa UE do klienta biznesowego bądź prywatnego zlokalizowanego poza Unią Europejską stanowi eksport i podlega ujęciu w państwie wysyłki – w zależności od przyjętych w tym państwie uregulowań - bądź jako sprzedaż zwolniona bądź opodatkowana stawką 0%.

W ramach omawiania wariantu IV modelu FMB omówiliśmy warunki stosowania stawki 0% dla eksportu w Polsce. W przypadku dokonywania eksportu z innych państw UE, należy stosować regulacje obowiązujące w danym państwie UE (które co do zasady nie powinny istotnie odbiegać od przyjętych w Polsce ze względu na harmonizację podatku VAT).

III. Wskazówki praktyczne

Przystępując do sprzedaży przez Amazon, należy zatem w pierwszej kolejności wyjaśnić, jakiego typu model będzie wykorzystywany przy sprzedaży online:

 • Czy sprzedaż będzie prowadzona w systemie FBM czy też FBA?
 • Jeśli FBA – w jakich krajach będzie składowany towar?
 • Czy zostanie przekroczony próg sprzedaży WSTO 10.000 EUR?
 • Czy przedsiębiorca będzie rozliczał WSTO w ramach procedury OSS?

Na podstawie powyższych pytań, przedsiębiorca powinien określić możliwe warianty transakcji i ustalić sposób ich opodatkowania w VAT. Na tej też podstawie powinno być możliwe ustalenia, w których państwach UE przedsiębiorca powinien się zarejestrować do VAT.

W dalszej kolejności każdy sprzedawca Amazon powinien postawić sobie szereg pytań praktycznych:

 • Czy wszystkie niezbędne rejestracje VAT są przeprowadzone i numery VAT UE zostały przedsiębiorcy przyznane? Czy przyznane numery VAT-UE są nadal ważne (do weryfikacji w bazie VIES)?
 • W jaki sposób będą wystawiane faktury VAT? W jaki sposób zostanie zapewnione, że faktury są wystawiane zgodnie z przepisami państwa, w którym sprzedaż jest opodatkowana i z obowiązującą w tym państwie stawką?
 • Jeżeli próg sprzedaży WSTO 10.000 EUR nie został jeszcze przekroczony (ani nie zrezygnowano z jego stosowania) – w jaki sposób będę monitorowany?
 • W jaki sposób będą gromadzone trakingi dla WSTO i sprzedaży WDT?
 • W jaki sposób będą gromadzone dokumenty potwierdzające możliwość stosowania stawki 0% w eksporcie? Jakie dokumenty przedsiębiorca może pozyskać?
 • W jaki sposób będzie kontrolowana ważność numerów VAT-UE podawanych przez nabywców biznesowych z państw UE innych niż państwo wysyłki (co jest warunkiem dla opodatkowania takiej sprzedaży stawką 0%/ zastosowania zwolnienia)?
 • Kto będzie odpowiedzialny za składanie deklaracji VAT OSS oraz w innych państwach UE? Jeżeli zewnętrzna firma otrzymała zlecenia złożenia deklaracji VAT, czy jest zapewnione, że przedsiębiorca otrzyma od firmy listę transakcji, które zostały ujęte w rozliczeniu? Czy format, w jakim lista transakcji zostanie mu udostępniona jest czytelny, przejrzysty i może zostać przedłożony organowi podatkowemu w przypadku kontroli?

IV. Podsumowanie

Jak pokazaliśmy w niniejszym artykule, sprzedawcy Amazona powinni jeszcze przed (!!!) wyborem danego modelu sprzedażowego bądź włączenia opcji magazynowania w danym państwie UE dokonać starannej analizy skutków podatkowych wynikających z danego wyboru. Niezależnie od wybranego modelu, sprzedaż online przez Amazon na rynkach europejskich wymaga znacznego organizacyjnego nakładu pracy ze strony przedsiębiorcy, gdy zapewnić zgodność z obowiązującymi regulacjami VAT. Z tego względu warto konsultować z doradcą podatkowym planowane wybory w zakresie modeli sprzedaży przez Amazon.

Nazywam się Magda Olszewska. Jestem doradcą podatkowym, założycielką oraz właścicielką kancelarii Olszewska Tax Consulting. Regularnie piszę artykuły na nasz blog, w których poruszam tematy z naszej podatkowej praktyki.

Jeśli mają Państwo pytania bądź chcieliby Państwo skorzystać z indywidualnego doradztwa, zapraszam do kontaktu

Poprzedni artykuł:
🡨 Zwrot odsetek z tytułu WNT bez korekt deklaracji

Następny artykuł:
➔ TSUE: Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Weitere Beiträge